Tuesday, May 11, 2021

ປູກຜັກສະຫຼັດໃນລະດູຝົນຕ້ອງເຮັດຮ່ອງລະບາຍນໍ້າ

ຜັກສະຫຼັດເປັນພືດຊະນິດໜຶ່ງທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊຸ່ມຢູ່ສະເໝີ, ຕ້ອງການນໍ້າທີ່ພຽງພໍ ແຕ່ກໍຕ້ອງບໍ່ຫຼາຍເກີນໄປຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດຮາກເນົ່າ ໂດຍສະເພາະລະດູຝົນທີ່ມີຝົນຕົກໜັກແບບນີ້ຍິ່ງຕ້ອງມີການດູແລເອົາໃຈໃສ່ເປັນຢ່າງດີ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມຮູ້ກະສິກໍາໃນມື້ນີ້ຈະພາທ່ານຜູ້ອ່ານໄປຮູ້ຈັກກັບການປູກ ແລະ ບົວລະບັດຜັກສະຫຼັດໃນລະດູຝົນ ເພື່ອນໍາໄປທົດລອງໃຊ້ຕົວຈິງນໍາກັນເບິ່ງ. ການກຽມດິນ: ໄຖດິນໃຫ້ເລິກປະມານ 20 - 25 ຊັງຕີແມັດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ຫວ່ານປູນຂາວໃນອັດຕາ 100 ກຣາມຕໍ່ຕາແມັດ, ເປືອຍດິນຕາກແດດໄວ້ປະມານ 14 ວັນ ເພື່ອທໍາລາຍວັດສະພືດ, ພະຍາດ ແລະ...

ຂ່າວຫຼ້າສຸດ

error: Content is protected !!