Thursday, August 5, 2021

ປູກຜັກກະຫຼໍ່າປີ ດ້ວຍວິທີ ແລະ ຂັ້ນຕອນງ່າຍໆ

ຜັກກະຫຼໍ່າປີ ເປັນຜັກທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ມີປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼາຍທີ່ປູກໄວ້ບໍລິໂພກ ເຊິ່ງມີລັກສະນະຫົວຫຼາຍແບບ ຕັ້ງແຕ່ຫົວມົນ, ຫົວແຫຼມເປັນຮູບຫົວໃຈ,​ ມີສີຂາວ ຈົນເຖິງສີຂຽວອ່ອນ ເປັນຜັກທີ່ທົນທານກັບຄວາມຮ້ອນ, ອາຍຸການປູກຈົນເຖິງເວລາເກັບກ່ຽວມີປະມານ 50-60 ມື້ເທົ່ານັ້ນ. ສຳລັບວິທີປູກ ແລະ ການເກັບກ່ຽວກະຫຼໍ່າປີ ປະກອບມີ: ການກຽມດິນໂດຍການຂຸດ ຫຼື ໄຖ: ຄວນຂຸດເລິກປະມານ 15-20 ຊັງຕີແມັດ, ກວ້າງ 1 ແມັດ ຍາວຕາມຄວມຕ້ອງການ...

ຂ່າວຫຼ້າສຸດ

error: Content is protected !!