ປູກຜັກສະຫຼັດໃນລະດູຝົນຕ້ອງເຮັດຮ່ອງລະບາຍນໍ້າ

16

ຜັກສະຫຼັດເປັນພືດຊະນິດໜຶ່ງທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊຸ່ມຢູ່ສະເໝີ, ຕ້ອງການນໍ້າທີ່ພຽງພໍ ແຕ່ກໍຕ້ອງບໍ່ຫຼາຍເກີນໄປຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດຮາກເນົ່າ ໂດຍສະເພາະລະດູຝົນທີ່ມີຝົນຕົກໜັກແບບນີ້ຍິ່ງຕ້ອງມີການດູແລເອົາໃຈໃສ່ເປັນຢ່າງດີ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມຮູ້ກະສິກໍາໃນມື້ນີ້ຈະພາທ່ານຜູ້ອ່ານໄປຮູ້ຈັກກັບການປູກ ແລະ ບົວລະບັດຜັກສະຫຼັດໃນລະດູຝົນ ເພື່ອນໍາໄປທົດລອງໃຊ້ຕົວຈິງນໍາກັນເບິ່ງ.

ການກຽມດິນ: ໄຖດິນໃຫ້ເລິກປະມານ 20 – 25 ຊັງຕີແມັດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ຫວ່ານປູນຂາວໃນອັດຕາ 100 ກຣາມຕໍ່ຕາແມັດ, ເປືອຍດິນຕາກແດດໄວ້ປະມານ 14 ວັນ ເພື່ອທໍາລາຍວັດສະພືດ, ພະຍາດ ແລະ ສັດຕູພືດຢູ່ໃນດິນ. ຈາກນັ້ນ, ກໍໄຖດິນອີກຮອບ ແລະ ຄາດໃຫ້ລະອຽດດີ, ຮອງພື້ນດ້ວຍຝຸ່ນຄອກໃນອັດຕາ 3 – 4 ໂຕນຕໍ່ໄລ່, ພ້ອມໃສ່ຝຸ່ນສູດ 15:15:15 ແລະ ສູດ 46:0:0 ໃນອັດຕາ 50 ກິໂລກຣາມຕໍ່ໄລ່, ຍົກໜານປູກກວ້າງປະມານ 1 ແມັດ, ສ່ວນຄວາມຍາວຂອງໜານແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມເໝາະສົມຂອງພື້ນທີ່, ຍົກໜານໃຫ້ສູງປະມານ 25 – 30 ຊັງຕີແມັດ ( ຖ້າເປັນພື້ນທີ່ລະບາຍນໍ້າຍາກຄວນຍົກໜານສູງປະມານ 50 ຊັງຕີແມັດ ), ເຮັດຮ່ອງລະບາຍນໍ້າລະຫວ່າງໜານກວ້າງປະມານ 50 ຊັງຕີແມັດ.

ການປູກ: ຕາມປົກກະຕິໄລຍະຫ່າງຂອງການປູກແມ່ນ 30 x 30 ຊັງຕີແມັດ ແຕ່ໃນໄລຍະລະດູຝົນໃຫ້ປູກໃນໄລຍະຫ່າງ 40 x 40 ຊັງຕີແມັດ ເພື່ອປ້ອງກັນການລະບາດຂອງພະຍາດ.

ການໃສ່ຝຸ່ນ, ໃຫ້ນໍ້າ ແລະ ດູແລຮັກສາ: ຄວນໃຫ້ນໍ້າຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ແຕ່ຢ່າໃຫ້ຫຼາຍເກີນໄປ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດຮາກເນົ່າ, ກໍລະນີຝົນຕົກໃຫ້ຫົດນໍ້າລ້າງນໍ້າຝົນທຸກຄັ້ງຫຼັງຝົນຢຸດ, ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ຜັກເກີດການເນົ່າເປື່ອຍໄດ້. ພ້ອມນີ້, ຫຼັງປູກໄດ້ 7 ວັນໃຫ້ໃສ່ຝຸ່ນສູດ 46:0:0 ອັດຕາ 50 ກິໂລກຣາມຕໍ່ໄລ່, ຫຼັງປູກໄດ້ 20 – 25 ວັນ ໃສ່ຝຸ່ນສູດ 15:15:15 ປະສົມກັບ 46:0:0 ໃນອັດຕາ 15 ກິໂລກຣາມຕໍ່ໄລ່ ຫຼັງໃສ່ຝຸ່ນທຸກຄັ້ງຕ້ອງຫົດນໍ້າພ້ອມ ທີ່ສໍາຄັນຢ່າປ່ອຍໃຫ້ຫຍ້າເກີດຫຼາຍ ເພາະມັນຈະເປັນໂຕຍາດແຍ່ງນໍ້າ ແລະ ທາດອາຫານຈາກຜັກ.

ການເກັບກ່ຽວ: ເມື່ອຜັກສະຫຼັດມີອາຍຸປະມານ 40 – 60 ວັນ ສາມາດເກັບກ່ຽວໄດ້ໂດຍໃຊ້ມີດຕັດ, ຖ້າຫາກປູກເພື່ອຂາຍອອກໂດຍສະເພາະເວລາຕັດ ຄວນໃຫ້ເຫຼືອໃບນອກ 3 ໃບ ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍໃນການຂົນສົ່ງ, ຫຼີກລຽງການເກັບກ່ຽວຕອນແດດຮ້ອນ ຄວນເກັບຕອນບ່າຍ ຫຼື ຄໍ່າແລ້ວ ເບີຍໄວ້ໃນທີ່ຮົ່ມກ່ອນນໍາໄປຈໍາໜ່າຍ.