ປະຊາກອນອາຊີ-ປາຊີຟິກ ເກືອບ 500 ລ້ານຄົນ ຍັງອົດຢາກ

42

ປະຊາກອນໃນອາຊີ-ປາຊີຟິກ ເກືອບ 500 ລ້ານຄົນ ຍັງຂາດແຄນອາຫານ, ລົ້ມປ່ວຍຍ້ອນຂາດສານອາຫານ ແລະ ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງອາຫານພຽງພໍທີ່ຈະຢຸດຄວາມອຶດຫິວໄດ້ ສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງຄວາມພະຍາຍາມຂອງທຸກໆຝ່າຍໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາຕາມແຜນການສະຫະປະຊາຊາດ.

ສຳນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດລາຍງານຈາກເມືອງເຈນີວາ ປະເທດສະວິດເຊີແລນ ເມື່ອວັນສຸກ ທີ 13 ທັນວາ ວ່າ ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ (FAO: Food and Agriculture Organization), ອົງການອາຫານໂລກ (WFP: World Food Programme)  ແລະ ກອງທຶນເພື່ອເດັກແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ (UNICEF: United Nations Children’s Fund) ໄດ້ອອກລາຍງານຮ່ວມ ໃນອາທິດນີ້ ກ່ຽວກັບການປະເມີນສະຖານະການຄວາມອົດຢາກ ແລະ ຂາດສານອາຫານໃນອາຊີ – ປາຊີຟິກ ວ່າ ປະຊາກອນໃນພາກພື້ນ ປະມານ 479 ລ້ານຄົນ ຍັງຂາດແຄນອາຫານ ແລະ ລົ້ມປ່ວຍຈາກການຂາດສານອາຫານ ແລະ ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງອາຫານທີ່ພຽງພໍ ເພື່ອຢຸດຢັ້ງຄວາມອຶດຫິວໄດ້ ໂດຍຈຳນວນດັ່ງກ່າວ ກວ່າເຄິ່ງເປັນປະຊາກອນໃນອາຊີໃຕ້ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງ ເກືອບ 21% ຂອງປະຊາກອນເດັກ ໃນປະເທດອິນເດຍມີອາການຂາດສານອາຫານ.

ທັງນີ້ ນອກຈາກບົດລາຍງານຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ, ອົງການອາຫານໂລກ ແລະ ກອງທຶນເພື່ອເດັກແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງພາວະໂລກຮ້ອນທີ່ເພີ່ມຂື້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ເຮັດໃຫ້ປະລິມານອາຫານເທິງໂລກມີບໍ່ພຽງພໍ. ຍັງມີການວິເຄາະເຖິງນະໂຍບາຍເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມອຶດຢາກຂອງລັດຖະບານແຕ່ລະປະເທດໃນອາຊີ – ປາຊີຟິກ ທີ່ຍັງຫຼ້າຊ້າ ເຊິ່ງລວມໄປເຖິງການກະຈາຍລາຍໄດ້ເພື່ອຫຼຸດຄວາມເລື່ອມລ້ຳທາງສັງຄົມ ເຖິງວ່າເສດຖະກິດຂອງຫຼາຍປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາໃນພາກພື້ນ ກຳລັງຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາ.

ດ້ວຍເຫດຜົນດັ່ງກ່າວ, ທັງສາມອົງການຈຶ່ງຮ່ວມກັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານຂອງທຸກປະເທດໃນພາກພື້ນປະຕິຮູບຄວາມພະຍາຍາມລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກໃນປະເທດຂອງຕົນເອງ ພ້ອມການຍົກລະດັບ ນະໂຍບາຍດ້ານສາທາລະນະສຸກທີ່ລວມເຖິງການຈັດການດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ການປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາ ໂດຍຖ້າສາມາດດຳເນີນການຕາມເປົ້າໝາຍໄດ້ ຈະເປັນການສອດຄ່ອງ ແລະ ສະໜັບສະ ໜູນແຜນຍຸດທະສາດ “ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ” ຫຼື ເອັສດີຈີ (SDGs: Sustainable Development Goals) ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ (UN: United Nations) ຂໍ້ທີ 2 ກ່ຽວກັບ “ການລຶບລ້າງຄວາມອົດຢາກໃຫ້ເປັນສູນ” ພາຍໃນປີ 2022.