10 ລັກສະນະຜູ້ນຳ

200
Russian President Vladimir Putin, addresses the nation via video conference at the Novo-Ogaryovo residence outside Moscow, Russia, Monday, May 11, 2020. Putin, speaking in a televised address to the nation Monday, said that it will be up to the governors of Russia's far-flung to determine what industrial plants could reopen starting Tuesday. He emphasized that it's essential to preserve jobs and keep the economy running provided that workers strictly observe sanitary norms. (Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

ຫົວໜ້າຕ້ອງສັງເກດການເຮັດວຽກຂອງລູກນ້ອງແຕ່ລະຄົນໃນທີມງານວ່າມີໃຜກຳລັງເອົາປຽບຄົນອື່ນຢູ່ ຫຼື ບໍ່ ເພາະບາງຄົນອາດຂີ້ຄ້ານ, ເຮັດວຽກໜ້ອຍປ່ອຍໃຫ້ຄົນອື່ນເໝື່ອຍຫຼາຍກວ່າ ເຊິ່ງກໍລະນີນີ້ຫົວໜ້າງານຕ້ອງສັງເກດດ້ວຍຕົນເອງ ຄົນເຮັດວຽກໜັງບາງຄົນອາດຈະບໍ່ແມ່ນຄົນທີ່ມັກຟ້ອງເຖິງຈະຖືກເອົາປຽບກໍ່ຕາມ.

ຢ່າໃສ່ໃຈຄວາມຜິດເລັກໝນ້ອຍໆ ທີ່ເຮົາຮູ້ດີວ່າເປັນເລື່ອງການເມືອງເຊັ່ນ: ລູກນ້ອງລາປ່ວຍທັ້ງໆທີ່ບໍ່ໄດ້ປ່ວຍແທ້ ເຮົາກໍ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄປສືບຄົ້ນວ່າເປັນຫຍັງເຂົາຕ້ອງຕົວະເພາະຫາກເຂົາເປັນຄົນຕັ້ງໃຈເຮັດວຽກ, ເວັ້ນແຕ່ວ່າບຸກຄົນນັ້ນມີທ່າທີຈະຂາຍໄອເດຍພາຍໃນອົງກອນໃຫ້ບໍລິສັດອື່ນ ຫຼື ມີພຶດຕິກຳສໍ່ໃຫ້ເຫັນມາກ່ອນວ່າບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ວຽກ ກໍລະນີນີ້ຈຶ່ງຄ່ອຍກວດສອບຢ່າງຈິງຈັງ.

ພະຍາຍາມວາງແຜນງານລ່ວງໜ້າ ເພື່ອຈະໄດ້ເບິ່ງເຫັນແນວໂນ້ມຂອງການຕັດສິນໃຈໄດ້ ຫຼີກການຕັດສິນໃຈຢ່າງເລັ່ງດ່ວນສຳລັບອຸປະສັກທີ່ເກີດຂຶ້ນເພາະວາງແຜນງານຜິດພາດ.

ຢ່າມຸ້ງເນັ້ນແຕ່ການສ້າງວຽກ ຕ້ອງຮຽນຮູ້ເລືອງຂອງກະແສຄວາມຕ້ອງການຂອງໜ່ວຍງານອື່ນ ແລະ ບັນດາຄູ່ແຂ່ງອື່ນໆນຳ ໂດຍບໍ່ນຶກເຖິງຜົນກະທົບທີ່ຈະຕາມມາວ່າຈະເກີດຜົນແບບໃດ.

ຫົວໜ້າຄືຜູ້ຈັບຜິດແທນອົງກອນວ່າບຸກຄົນໃດເຮັດວຽກດ້ວຍຄວາມຮັກອົງກອນ, ຄົນໃດເຮັດວຽກເພາະມີໄຟແຫ່ງການສ້າງສັນ, ຄົນໃດມຸ້ງໝັ້ນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງອົງກອນ ແລະ ຄົນໃດເຮັດວຽກພຽງເພື່ອໃຫ້ມີວຽກເຮັດ.

ພິຈາລະນາສົ່ງເສີມລູກນ້ອງທີ່ມີຄວາມດຸໝັ່ນ ແລະ ມີອຸປະນິໄສໃຈຄໍດີ ເຖິງວ່າສີມືການເຮັດວຽກອາດຈະບໍ່ໂດດເດັ່ນ, ຄວນຫາທາງສົ່ງເຂົາໄປເຝິກອົບຮົມການສະໜັບສະໜຸນ, ຄົນນິໄສດີຍ່ອມເປັນປະໂຫຍດແກ່ອົງກອນຫຼາຍກວ່າສະໜັບສະໜຸນຄົນທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ດີ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເປັນທີ່ຊື່ນຊົມຂອງທຸກຄົນໃນເພື່ອຮ່ວມງານ.

ຄວາມໂມໂຫ, ຄວາມເສຍໃຈຄົນເປັນຫົວໜ້າທີມຕ້ອງສະແດງອອກແຕ່ໜ້ອຍຫາກຢູ່ໃນທີ່ເຮັດວຽກ ບໍ່ມີລູກນ້ອງຄົນໃດຈະນັບຖື, ສັດທາຜູ້ບໍລິຫານທີ່ອ່ອນແອ ແລະ ອ່ອນໄຫວເກີນໄປ.

ຢ່າປົກປີດຄວາມຜິດຂອງລູກນ້ອງ ເມື່ອວຽກງານຜິດພາດກໍ່ຕ້ອງຊ່ວຍກັນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ແກ້ໄຂ ບໍ່ແມ່ນຊ່ວຍການປົກປິດໄວ້.

ເປັນຫົວໜ້າງານທີ່ທ່ຽງທຳ ແລະ ແນະນຳລູກນ້ອງ ຢ່າລຳອຽງຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງ, ໃຫ້ທຸກຄົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ສາມາດເຂົ້າເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງອົງກອນ.

ມີການພົບປະສັງສັນກັບທີມງານ, ເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີໃຫ້ກັບລູກນ້ອງທຸກຄົນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການແຕ່ງຕົວ, ການວາງຕົວ ອື່ນໆ.

ຄຸນສົມບັດຜູ້ນຳຄວນມີ

1 ກ້າປ່ຽນແປງ

2 ມີຈິດວິທະຍາ, ມີມະນຸດສຳພັນ

3 ຈູງໃຈຄົນໄດ້ດີ

4 ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ

5 ມີຄວາມຢືດຫົດ ແລະ ເດັດຂາດ

6 ມີທັງຄວາມຮອບຮູ້, ມີສັງຄົມ

7 ເປັນນັກປະສານງານທີ່ດີ

8 ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ

9 ເຮັດວຽກຄຽງຂ້າງລູກນ້ອງ

10 ມີຄວາມໜ້ານັບຖື

ສະຫຼຸບໄດ້ວ່າການທີ່ຈະເປັນຜູ້ນຳທີ່ດີຈະຕ້ອງຍຶດໃນຫຼັກ 10 ປະການນີ້ ເພື່ອການບໍລິຫານໃນແຕ່ລະໜ່ວຍງານ, ແຕ່ລະອົງກອນໃຫ້ເກີດປະສິດທະພາບ, ພ້ອມທັງການໄດ້ຮັບຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຈາກຜູ້ຮ່ວມງານ ແລະ ຫວັງເປັນຢ່າງຍິ່ງວ່າຈະເປັນແນວທາງທີ່ດີສຳລັບຜູ້ທີ່ຈະກ້າວເປັນຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ຜູ້ທີ່ເປັນຢູ່ແລ້ວ ນຳໄປປະຕິບັດ ຫຼື ນຳໄປປັບໃຊ້ ເພື່ອການບໍລິຫານງານໃນໜ່ວຍງານໃຫ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນອະນາຄົດ.