ບົ້ງຝູງສາລີ ທຳລາຍພືດຜົນຊາວກະສິກອນແຂວງຜົ້ງສາລີ ຢ່າງໜັກ

217

ຫຼາຍແຂວງຢູ່ພາກເໜືອ ຍັງປະສົບກັບບັນຫາບົ້ງຝູງລະບາດທຳລາຍພືດຜົນຂອງຊາວກະສິກອນ ເຊິ່ງມີທ່າງອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະຢູ່ເມືອງຂວາ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ພົບບົ້ງຝູງລະບາດທຳລາຍເຂົ້າໄຮ່ ແລະ ສາລີ ເສຍຫາຍແລ້ວກວ່າ 70 ເຮັກຕ້າ.

ປັດຈຸບັນບົ້ງຝູງສາລີ ແຜ່ທໍາລາຍກັດກິນຜົນຜະລິດເຂົ້າໄຮ່ ແລະ ສາລີ ຂອງປະຊາຊົນ 4 ບ້ານຄື: ບ້ານ ອົມຕະລາ, ບ້ານພູວຽງ, ບ້ານກ້ອງວັດ ແລະ ບ້ານດັບກະຈອກ ເມືອງຂວາ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ຂອງ 88 ຄອບຄົວ ກວມເອົາ 71 ກວ່າເຮັກຕ້າ ທີ່ຖືກບົ້ງທຳລາຍກ້ຽງ.

ເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນ ທາງການນໍາຂອງເມືອງຂວາ ພ້ອມດ້ວຍຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂັ້ນເມືອງກໍ່ໄດ້ລົງພື້ນທີ່ສົມທົບກັບກຸ່ມ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງບ້ານ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ເພື່ອກວດກາພື້ນທີ່ໆຖືກທໍາລາຍ ພ້ອມທັງປຸກລະດົມພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເກັບແມງບົ້ງດັ່ງກ່າວ ໂດຍເປັນການທໍາລາຍແບບພູມປັນຍາຂອງຊາວບ້ານ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງແມງບົ້ງຝູງດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງການລົງເກັບແມງບົ້ງຝູງຄັ້ງນີ້ໄດ້ມີແຮງງານພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຈໍານວນ 172 ແຮງງານ ແລະ ເກັບແມງບົ້ງໄດ້ໃນເນື້ອທີ່ 7,92 ເຮັກຕ້າ.