ທົ່ວປະເທດມີຜູ້ຕິດເຊື້ອຈາກ ໄຂ້ຍຸງລາຍ ເພິ່ມສູງກວ່າ 12 ພັນຄົນ

269

ຂປລ, ສູນວິເຄາະ ແລະ ລະບາດວິທະຍາ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ລາຍງານ ເມື່ອວັນທີ 9 ກໍລະກົດ 2019 ຜ່ານມາ ກ່ຽວກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອ ແລະ ເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ ມີແນວໂນ້ມເພ່ີມຂ້ຶນຈາກ 11.928 ຄົນ ເປັນ 12.212 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ 28 ຄົນ.

ແຂວງທ່ີມີການແຜ່ລະບາດຂອງໄຂ້ຍຸງຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນ ແຂວງຈຳປາສັກ 2.516 ຄົນ ເສຍຊີວິດ 5 ຄົນ, ຮອງລົງມາແມ່ນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ມີ 2.233 ຄົນ ເສຍຊີວິດ 6 ຄົນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ມີ 2.078 ຄົນ ເສຍຊີວິດ 10 ຄົນ, ສາລະວັນ 1.563 ຄົນ ເສຍຊີວິດ 3, ຄຳມ່ວນ 1.278 ຄົນ ເສຍຊີວິດ 2 ຄົນ, ອັດຕະປື 777 ຄົນ, ບໍລິຄຳໄຊ 487 ຄົນ ເສຍຊີວິດ2 ຄົນ, ຫລວງນ້ຳທາ 345 ຄົນ, ວຽງຈັນ 327 ຄົນ, ເຊກອງ 212 ຄົນ, ໄຊຍະບູລີ 211 ຄົນ, ຫຼວງພະບາງ 98 ຄົນ, ໄຊສົມບູນ 58 ຄົນ, ອຸດົມໄຊ 12 ຄົນ, ບໍ່ແກ້ວ 9 ຄົນ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ 8 ຄົນ.

ສໍາລັບ ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ແມ່ນບໍ່ມີລາຍງານຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດດັ່ງກ່າວ.

ການກຳຈັດ ແລະ ທຳລາຍແຫຼ່ງແຜ່ພັນໜອນນ້ຳຍຸງລາຍທ່ີເປັນພາຫະນຳເຊ້ືອພາໃຫ້ເກີດເປັນພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກ ຫຼື ໄຂ້ຍຸງລາຍເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ເຊິ່ງທຸກຄົນ, ທຸກພາກສ່ວນ, ສຳນັກງານ, ອົງການຕ່າງໆຈະຕ້ອງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ເປັນປະຈຳທຸກອາທິດ ໂດຍແນໃສ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍຫຼຸດລົງເທ່ືອລະກ້າວ ໂດຍສະເພາະການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ 5ປ ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກວາງອອກ.

Credit: Micat