ລັດແຈ້ງ ໃຫ້ເສຍຄ່າທາງ ກ່ອນ 30 ມິຖຸນາ ກາຍຈະຖືກປັບໄໝຕາມກໍລະນີ

266

ປົກກະຕິຂອງການເສຍຄ່າທຳນຽມທາງ ແມ່ນນັບແຕ່ເດືອນມັງກອນ ຮອດເດືອນມີນາ ຂອງທຸກໆປີ ເຊິ່ງເປັນໄລຍະທີ່ປະຊາຊົນທຸກຄົນທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼື ນຳໃຊ້ຍານພາຫະນະມີພັນທະເສຍຄ່າທຳນຽມທາງປະຈຳປີ, ຖ້າບໍ່ເສຍຄ່າທໍານຽມຕາມກົດເວລາດັ່ງກ່າວຈະຖືກປັບໃໝຕາມແຕ່ລະກໍລະນີທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ  IV ຂໍ້ 2.ຂ ຂອງຄໍາແນະນໍາສະບັບເລກທີ 3455/ກງ ລັງວັນທີ 10 ຕຸລາ 2017.

ແຕ່ສໍາລັບປີ 2019 ນີ້ ຫຼັງຈາກທີ່ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ອອກແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 0526/ກງ ລົງວັນທີ 15 ກຸມພາ 2019 ໃຫ້ເສຍຄ່າທຳນຽມທາງ ປະຈຳປີ 2019 ສະບັບທໍາອິດໄປ ແລະ ໃນເວລາຕໍ່ມາ ໄດ້ມີການເລື່ອນໄລຍະເວລາການເກັບຄ່າທໍານຽມທາງອອກໄປອີກ 3 ເດືອນ ຕາມແຈ້ງການ ສະບັບທີ 0975/ກງ ລົງວັນທີ 01 ເມສາ 2019 ແມ່ນກຳນົດການຊຳລະຄ່າທຳນຽມທາງປະຈຳປີ 2019 ມື້ສຸດທ້າຍເປັນ ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019ນີ້.

ຖ້າກາຍກໍານົດດັ່ງກ່າວນັບແຕ່ວັນທີ 1 ກໍລະກົດ ຮອດ 31 ທັນວາ 2019 ແມ່ນຈະຖືກປັບໃໝ 0,1% ຕໍ່ມື້ຂອງມູນຄ່າທີ່ຈະຕ້ອງເສຍຄ່າທຳນຽມປະຈຳປີ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ  IV ຂໍ້ 2.ຂ ຂອງຄໍາແນະນຳຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍຄ່າທໍານຽມທາງ ສະບັບເລກທີ 3455/ກງ ລັງວັນທີ 10ຕຸລາ 2017.