ຈີນຈັດຕັ້ງສະມາພັນປົກປ້ອງສັດນໍ້າ – ຟື້ນຟູລະບົບນິເວດ ໃນແມ່ນໍ້າແຍງຊີ

262

ສະຖາບັນວິທະຍາສາດການປະມົງຈີນ (Chinese Academy of Fishery Sciences-CAFS) ລາຍງານ ວ່າ ປະເທດຈີນໄດ້ຈັດຕັ້ງສະມາພັນນະວັດຕະກໍາເທັກໂນໂລຢີ ເພື່ອປົກປ້ອງສັດນໍ້າ ແລະ ຟື້ນຟູລະບົບນິເວດໃນແມ່ນໍ້າແຍງຊີແລ້ວ.

ສະມາພັນນີ້ ຕັ້ງຢູ່ທີ່ເມືອງອູ່ຮັ່ນ ມົນທົນຫູ່ເປີ່ຍ ກໍ່ຕັ້ງໂດຍສະຖາບັນວິທະຍາສາດການປະມົງຈີນ ສະຖາບັນຊີວະວິທະຍາ ພາຍໃຕ້ສະຖາບັນວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດຈີນ (Institute of Hydrobiology of the Chinese Academy of Sciences) ມະຫາວິທະຍາໄລອູ່ຮັ່ນລວມເຖິງສະຖາບັນ ແລະ ໜ່ວຍງານວິໄຈອື່ນໆ.

ການເຮັດວຽກຂອງສະມາພັນຈະເນັ້ນໄປທີ່ວຽກງານວິໄຈ ການປ່ຽນຜ່ານທາງເທັກໂນໂລຢີ ແລະ ການພັດທະນາຍຸດທະສາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປົກປ້ອງຊີວະວິທະຍາສັດນໍ້າ ແລະ ການຟື້ນຟູລະບົບນິເວດໃນແມ່ນໍ້າແຍງຊີ.

ຫວັງສຽວຫູ່ ປະທານສະຖາບັນວິທະຍາສາດການປະມົງຈີນ ເຜີຍວ່າ ລຸ່ມແມ່ນໍ້າແຍງຊີ ເປັນບໍລິເວນສໍາຄັນທີ່ມີຜະລິດຕະພັນສັດນໍ້າຄຸນະພາບສູງ ແຕ່ການສ້າງເຂື່ອນ, ການສ້າງມົນລະພິດທາງນໍ້າ ແລະ ການປະມົງເກີນຂີດຈໍາກັດຂອງມະນຸດ ເຮັດໃຫ້ເກີດໄພຄຸກຄາມຕໍ່ການຟື້ນຟູລະບົບນິເວດ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງຊີວະພາບ ໃນບໍລິເວນລຸ່ມແມ່ນໍ້າແຫ່ງນີ້.

ທາງສະມາພັນຈະພັດທະນາເຄືອຂ່າຍໄລຍະຍາວເພື່ອເຝົ້າສັງເກດຊັບພະຍາກອນສັດນໍ້າໃນແມ່ນໍ້າແຍງຊີ ແລະ ສ້າງໂຄງການລິເລີ່ມການຟື້ນຟູ ແລະ ປະສົມພັນທຽມສັດນໍ້າທີ່ໃກ້ສູນພັນ.