ກະຊວງກະສິກຳ ຕັ້ງເປົ້າສູ້ຊົນສ້າງຄອບຄົົວຫຼຸດພົ້ນຄວາມທຸກຍາກ ມຫ້ໄດ້ ກວ່າ 4 ພັນຄອບຄົວ

350

ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ( ກປ ) ຕັ້ງເປົ້າປີນີ້ຈະສູ້ຊົນສ້າງຄອບຄົວໃຫ້ມີເງື່ອນໄຂບັນລຸມາດຖານພົ້ນທຸກໃຫ້ໄດ້ 4.649 ຄອບຄົວ, ສ້າງບ້ານພົ້ນທຸກໃຫ້ໄດ້ 220 ບ້ານ ແລະ ເມືອງພົ້ນທຸກ ໃຫ້ໄດ້ 2 ເມືອງ.

ອີງຕາມບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ປະຈໍາປີ 2018 ແລະ ທິດທາງປີ 2019 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນປີ 2018 ພັກ – ລັດ ໄດ້ເປັນເຈົ້າການຄົ້ນ ຄວ້າມາດຕະການຕ່າງໆ ແລະ ຈັດສັນແຫຼ່ງທຶນພາຍໃນທີ່ມີການສົມທົບການປຸກລະດົມຂົນຂວາຍຍາດແຍ່ງທຶນຮອນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກໄດ້ທັງໝົດ 1.486,39 ຕື້ກີບ. ໃນນັ້ນ, ເປັນທຶນພາຍໃນ 792,40 ຕື້ກວ່າກີບ ( ເປັນທຶນປ່ອຍສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານນະໂຍບາຍ 382.23 ຕື້ກີບ ), ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ ກູ້ຢືມ ( ODA ) 693,99 ຕື້ກີບ ເຊິ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງ ຄວາມທຸກຍາກໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ມີຜົນສໍາເລັດທີ່ຕັ້ງໜ້າໃນຫຼາຍດ້ານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນຄອບຄົວ, ຂັ້ນບ້ານຫຼຸດລົງ ແລະ ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ເຊັ່ນ: ໃນໄລຍະປີ 2016 ຫາ 2018 ຄອບຄົວທຸກຍາກຫຼຸດລົງ 11.725 ຄອບຄົວ, ສະເພາະປີ 2018 ຫຼຸດລົງ 5.179 ຄອບຄົວ ຍັງເຫຼືອ 64.539 ຄອບຄົວ ທຽບໃສ່ຄາດໝາຍລື່ນ 346 ຄອບຄົວ, ບ້ານທຸກຍາກຫຼຸດລົງ 153 ບ້ານ, ສະເພາະປີ 2018 ຫຼຸດລົງ 120 ບ້ານ ຈາກຄາດໝາຍ 220 ບ້ານ; ບ້ານທຸກຍາກຍັງເຫຼືອ 1.536 ບ້ານ; ເມືອງທຸກຍາກຍັງມີ 23 ເມືອງ.

ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ກໍໄດ້ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ມີຜົນສໍາເລັດໃນຫຼາຍດ້ານ ເຊັ່ນ: ບ້ານທີ່ບໍ່ມີເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມເຂົ້າເຖິງ ຫຼື ທຽວໄດ້ແຕ່ລະດູດຽວ ຫຼຸດລົງ 24 ບ້ານ ຍັງເຫຼືອ 1.240 ບ້ານ ເທົ່າກັບ 14,64%; ບ້ານທີ່ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງ ຫຼື ທຽວໄດ້ຕະຫຼອດປີີເພີ່ມຂຶ້ນ ກວມເອົາ 85,36% ຂອງຈໍານວນບ້ານທັງໝົດທົ່ວປະເທດ; ບ້ານທີ່ນໍາໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍ ມີ 7.066 ບ້ານ ກວມເອົາ 83,25%, ມີ 148 ເມືອງໃນທົ່ວປະເທດ; ບ້ານທີ່ໄດ້ໃຊ້ໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 7.697 ບ້ານ ກວມເອົາ 90,87%, ຄອບຄົວທີ່ໄດ້ໃຊ້ໄຟຟ້າ ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 1,1 ແສນ ກວ່າຄອບຄົວ ກວມເອົາ 93,33%; ບ້ານທີ່ບໍ່ມີໂຮງຮຽນປະຖົມ ຫຼື ໃຊ້ເວລາຍ່າງໄປຫາໂຮງຮຽນທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ ຕ້ອງໃຊ້ເວລາຍ່າງຫຼາຍກວ່າ 1 ຊົ່ວໂມງຫຼຸດລົງ ຍັງເຫຼືອ 29 ບ້ານ ເທົ່າກັບ 0,34% ໃນປີ 2018; ບ້ານທີ່ບໍ່ມີສຸກສາລາ ຫຼຸດລົງ 13 ບ້ານ ຍັງເຫຼືອ 224 ບ້ານ ເທົ່າກັບ 2,88%; ບ້ານທີ່ບໍ່ມີນໍ້າສະອາດຊົມໃຊ້ ຫຼຸດລົງ 18 ບ້ານ ຍັງເຫຼືອ 222 ບ້ານ ເທົ່າກັບ 2,62%, ອັດຕາການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສາທາລະນະສຸກຂັ້ນພື້ນຖານໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ກວມເອົາ 90%.

ແຜນພັດທະນາກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ປະຈໍາປີ 2019 ສູ້ຊົນສ້າງຄອບຄົວໃຫ້ມີເງື່ອນໄຂບັນລຸມາດຕະຖານພົ້ນທຸກ ໃຫ້ໄດ້ 4.649 ຄອບຄົວ, ບ້ານ ໃຫ້ໄດ້ 220 ບ້ານ, ເມືອງ ໃຫ້ໄດ້ 2 ເມືອງ ຄື: ເມືອງຊ່ອນ ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ເມືອງນອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍສູ້ຊົນສ້າງບ້ານພັດທະນາທີ່ເປັນຕົວແບບໃຫ້ໄດ້ 100 ບ້ານ, ສ້າງບ້ານໃຫຍ່ໃຫ້ກາຍເປັນຕົວເມືອງໃນຊົນນະບົດໃຫ້ໄດ້ແຂວງລະ 1 ຫາ 2 ບ້ານ.

Credit: Laoedaily