ເກາະຕິດຜົນເລືອກຕັ້ງຢູ່ໄທ ພັກພະລັງປະຊາລັດ ຍັງນໍາພັກເພື່ອໄທ

454

ການເລືອກຕັ້ງ ສສ ຢູ່ປະເທດໄທ ເພື່ອປູທາງສູ່ປະຊາທິປະໄຕໃນວັນທີ24 ມິນາ2019 ໄດ້ຮັບການຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ສິດຈາກປະຊາຄົມໂລກ .  ສ່ວນຜົນການນັບຄະແນນຢ່າງບໍ່ເປັນທາງການ 93% ຂອງ ຈາກ ກກຕ ເມື່ອເວລາ 23:05 ໂມງ ວັນອາທິດ ທີ 24 ມີນາຜ່ານມາ ອັນດັບ 1 ພັກພະລັງປະຊາລັດ 7,5 ລ້ານຄະແນນ ສ່ວນຄະແນນ ສສ ເຂດຢ່າງບໍ່ເປັນທາງການ ຈາກ ກກຕ ເມື່ອ 3ໂມງ ເຊົ້າມືດ ຜ່ານມາ ປະກົດວ່າ ພັກເພື່ອໄທຢືນອັນດັບໜຶ່ງ ຕາມມາດ້ວຍພັກພະລັງປະຊາລັດ ແລະ ພັກອະນາຄົດໃໝ່ ຂະນະທີ່ຜູ້ສະໝັກຂອງພັກປະຊາທິປັດເສັງຕົກທຸກເຂດໃນ ນະຄອນຫຼວງບາງກອກເຊິ່ງເປັນຖານສຽງສຳຄັນຂອງພັກມາຢ່າງຍາວນນານ.

ຜົນການນັບຄະແນນການເລືອກຕັ້ງຂອງໄທ ຈາກ ກກຕ 93% ຢ່າງບໍ່ເປັນທາງການ ເມື່ອເວລາ 23:05 ໂມງ ເມື່ອວັນອາທິດ ທີ 24 ມີນາ ຜ່ານມາ ໃນ 5 ອັນດັບ ທຳອິດ ປະກົດວ່າພັກພະລັງປະຊາລັດ ນຳເປັນອັນດັບ 1 ມີ 7.593.495 ຄະແນນ; ອັນດັບ 2 ພັກເພື່ອໄທ 7.376.371 ຄະແນນ; ອັນດັບ 3 ພັນອະນາຄົດໃໝ່ 5.284.507 ຄະແນນ; ອັນດັບ 4 ພັກພູມໃຈໄທ 3.341.657 ຄະແນນ ແລະ ອັນດັບ 5 ພັກປະຊາທິປັດ 3.251.142 ຄະແນນ.

ສ່ວນຜົນຄະແນນຢ່າງບໍ່ເປັນທາງການຂອງ ກກຕ 93% ສຳລັບ ສສ ເຂດ ເມື່ອເວລາ 3 ໂມງເຊົ້າຜ່ານມາ ພັກເພື່ອໄທ ຂຶ້ນນຳເປັນອັນດັບ 1 ໄດ້ ສສ ເຂດ 130 ບ່ອນນັ່ງ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ ສສ ແບບບັນຊີລາຍຊື່ ຫຼື Partylist; ອັນດັບ 2 ພັກພະລັງປະຊາລັດ ໄດ້ ສສ ເຂດ 103 ບ່ອນທັງ ແລະ ສສ ແບບບັນຊີລາຍຊື່ 16 ບ່ອນນັ່ງ ລວມເປັນ 119 ບ່ອນນັ່ງ; ອັນດັບ 3 ພັກອະນາຄົດໃໝ່ ໄດ້ ສສ ເຂດ 24 ບ່ອນນັ່ງ ສສ ແບບບັນຊີລາຍຊື່ 50 ບ່ອນນັ່ງ  ລວມເປັນ 74 ບ່ອນນັ່ງ; ອັນດັບ 4 ພັກພູມໃຈໄທ ໄດ້ ສສ ເຂດ 36 ບ່ອນນັ່ງ ສສ ແບບບັນຊີລາຍຊື່ 13 ບ່ອນນັ່ງ ລວມ 49 ບ່ອນນັ່ງ; ສ່ວນອັນດັບ 5 ພັກປະຊາທິປັດ ໄດ້ ສສ ເຂັດ 29 ບ່ອນນັ່ງ ສສ ແບບບັນຊີລາຍຊື່ 19 ບ່ອນນັ່ງ ລວມ 48 ບ່ອນນັ່ງ.

ທ່ານ ອາພິຊິດ ເວດຊາຊີວະ ຫົວໜ້າພັກປະຊາທິປັດ ໄດ້ປະກາດລາອອກທັນທີ ຫຼັງບໍ່ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງເອົາໄວ້ 100 ບ່ອນນັ່ງ ເຊິ່ງນອກຈາກຜົນຄະແນນຢ່າງບໍ່ເປັນທາງການທີ່ໄດ້ປະກາດອອກມາ ແລະ ທີ່ໜ້າສົນໃຈກໍ່ຄືພື້ນທີ່ໃນການແຂ່ງຂັນສະເພາະພາຍໃນບາງກອກ ທັງ 30 ເຂດ ເຊິ່ງເປັນຖານສຽງສຳຄັນຂອງພັກ ແລະ ຜູ້ສະໝັກຂອງພັກປະຊາທິປັດ ທີ່ເປັນອະດີດ ສສ ຫຼາຍສະໄໝ ແຕ່ໄດ້ຄະແນນສຽງຕົກໄປຢູ່ອັນດັບ ທີ 3 ເກືອບທັງໝົດ ເຊິ່ງອັນດັບ 1 ກາຍເປັນພັກພະລັງປະຊາລັດ ມີຜູ້ສະໝັກທີ່ສາມາດຍາດໄດ້ 13 ບ່ອນນັ່ງ; ອັບດັບ 2 ພັກເພື່ອໄທ ໄດ້ 9 ບ່ອນນັ່ງ ແລະ ອະນາຄົດໃໝ່ ໄດ້ 8 ບ່ອນນັ່ງ.

ຕ້ອງມາຕິດຕາມອີກຜົນສຸດທ້າຍແລ້ວພັກໄດ້ຈະໄດ້ສຽງສ່ວນຫຼາຍ ເພື່ອໄດ້ສິດໃນການຈັດຕັ້ງລັດຖະບານ.

ທີີ່ມາ dailynews.co.th, Thairath