ເຝົ້າລະວັງ ພະຍາດຫູກໍ່າໝູ ທີ່ກໍາລັງລະບາດໃນແຂວງພາກເໜືອຂອງລາວ

247

ຫົວໜ້າກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ໄດ້ອອກແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 0324/ກລປ ລົງວັນທີ 08 ກຸມພາ 2019 ເຖິງຫົວໜ້າຂະແໜງລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງແຂວງ ເຂດພາກເໜືອຂອງລາວ ຄື: ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ບໍ່ແກ້ວ, ຫຼວງນໍ້າທາ, ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ, ຜົ້ງສາລີ ແລະ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ກ່ຽວກັບມາດຕະການກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນພະຍາດຫູກໍ່າໝູ ເຊິ່ງມີເນື້ອໃນ ດັ່ງນີ້:

1). ໃຫ້ຂະແໜງລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງແຂວງພາກເໜືອຂອງລາວ ເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທົບກັບອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆຈັດຕັ້ງໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ປຸກລະດົມ, ຊຸກຍູ້ແນະນໍາໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມກວດກາສຸຂະພາບໝູຂອງຕົນຢ່າງໃກ້ຊິດ, ຖ້າພົບເຫັນໝູມີອາການປົກກະຕິ ເຊັ່ນ: ເປັນຫວັດ, ໄອຈາມ, ຂີ້ມູກຍ້ອຍ, ຈ່ອຍ; ສ່ວນໝູຖືພາແມ່ນເກີດລູກກ່ອນກໍານົດ ຫຼື ລຸລູກ, ລູກໝູຕາຍຢູ່ໃນທ້ອງແມ່ ໃຫ້ແຍກຂັງໄວ້ຕ່າງຫາກ ພ້ອມທັງໃຫ້ເຈົ້າຂອງໝູຮີບຮ້ອນລາຍງານໃຫ້ສັດຕະວະແພດລົງໄປຕິດຕາມກວດກາພະຍາດຕົວຈິງ.

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

2). ໃຫ້ຂະແໜງລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງແຂວງ ປະສານສົມທົບກັບຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ພ້ອມສັດຕະວະແພດບ້ານລົງຊຸກຍູ້ ແນະນໍາວິທີການລ້ຽງໝູດ້ວຍລະບົບປ້ອງກັນພະຍາດດ້ານຊີວະພາບທີ່ດີໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການທີ່ລ້ຽງໝູແບບເປັນຟາມ ແລະ ລ້ຽງໝູແບບຄອບຄົວ ເປັນຕົ້ນແມ່ນມາດຕະການປ້ອງກັນການເຂົ້າ – ອອກຄອກ ຫຼື ຟາມຂອງບຸກຄົນພາຍນອກ, ມາດຕະການດ້ານສຸຂະອະນາໄມ ເຊັ່ນ: ການເຮັດອະນາໄມທໍາຄວາມສະອາດ ແລະ ການຂ້າເຊື້ອຄອກສັດ ຫຼື ຟາມລ້ຽງໝູ ໂດຍໃຫ້ມີຕາຕະລາງເວລາ ແລະ ໃຫ້ເຮັດເປັນປະຈໍາປົກກະຕິ.

3). ໃຫ້ຈັດຕັ້ງທີມງານວິຊາການກຽມພ້ອມດ້ານກໍາລັງຄົນ, ວັດຖຸອຸປະກອນ, ງົບປະມານ ແລະ ພາຫະນະ ຈັດຕັ້ງລົງພາກສະໜາມຕິດຕາມກວດກາສຸຂະພາບຂອງໝູ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນສະຖິຕິໝູ, ກໍລະນີໝູຕາຍໃຫ້ເກັບຕົວຢ່າງ ເປັນຕົ້ນ: ຕັບ, ມ້າມ ແລະ ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນຄວາມເຢັນ ສົ່ງໄປກວດວິໄຈຢູ່ສູນວິໄຈພະຍາດສັດ ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ເພື່ອຊອກຫາເຊື້ອພະຍາດ. ພ້ອມນັ້ັ້ນ, ກໍໃຫ້ລາຍງານສະພາບໝູທີ່ເຈັບ ຫຼື ຕາຍໃຫ້ຂັ້ນເທິງຖັດຕົນ ຫຼື ຕາມສາຍຕັ້ງຂອງຕົນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.

4). ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມການເຄື່ອນຍ້າຍໝູຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ໂດຍອະນຸຍາດໃຫ້ເຄື່ອນຍ້າຍໝູທີ່ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ບໍ່ໄດ້ມາຈາກຄອກ ຫຼື ຟາມລ້ຽງໝູທີ່ເກີດພະຍາດ ຫຼື ເຂດທີ່ປະກາດເປັນເຂດລະບາດພະຍາດຫູກໍ່າໝູ ແລະ ມີໃບຢັ້ງຢືນສຸຂະພາບສັດທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍພະນັກງານສັດຕະວະແພດຢ່າງເປັນທາງການທີ່ຕິດມາກັບການເຄື່ອນຍ້າຍເທົ່ານັ້ນ.

5). ໃຫ້ພະນັກງານກວດກາອະນາໄມຊີ້ນ ທີ່ປະຈໍາຢູ່ໂຮງຂ້າສັດ ແລະ ບ່ອນຂ້າສັດຍ່ອຍ ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມ ກວດກາສຸຂະພາບຂອງໝູ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໝູ ພ້ອມທັງແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງໝູທີ່ນໍາມາຂ້າໃນແຕ່ລະມື້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ໂດຍອະນຸຍາດໃຫ້ຂ້າໝູທີ່ບໍ່ໄດ້ມາຈາກເຂດທີ່ກໍາລັງມີການລະບາດຂອງພະຍາດ, ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງໃນການກວດກາກ່ອນຂ້າ ແລະ ການກວດກາຫຼັງຂ້າບໍ່ພົບຮ່ອງຮອຍຂອງພະຍາດໃດໆຈຶ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາໄປຈໍາໜ່າຍໃນທ້ອງຕະຫຼາດ.

6). ໃຫ້ມອບໝາຍໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ສັດຕະວະແພດສົມທົບກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ການຄ້າ, ຈັດສັນຕະຫຼາດ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລົງຕິດຕາມກວດກາການຂ້າໝູຢູ່ຕາມໂຮງງານຂ້າສັດ, ບ່ອນຂ້າສັດຍ່ອຍ ແລະ ການຊື້ – ຂາຍຊີ້ນໝູໃນຕະຫຼາດທຸກແຫ່ງ ເພື່ອຄວບຄຸມ ແລະ ກວດກາບໍ່ໃຫ້ມີການລັກລອບເອົາໝູທີ່ມີເຊື້ອພະຍາດເຂົ້າໄປຂ້າ ແລະ ຈັດຈໍາໜ່າຍຊື້ – ຂາຍ.

7). ກໍລະນີໄດ້ຮັບການຢືນຢັນກວດພົບເຊື້ອພະຍາດຫູກໍ່າໝູຈາກສູນວິໄຈພະຍາດສັດ ໃຫ້ລົງໄປກວດກາຕົວຈິງ ຂອບເຂດການເກີດພະຍາດ ພ້ອມທັງໃຫ້ກໍານົດຂອບເຂດຂອງການລະບາດ ໂດຍໃຫ້ອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ທາງດ້ານພູມສາດທາງດ້ານລະບາດວິທະຍາເປັນຫຼັກ. ພ້ອມນັ້ນ, ກໍໃຫ້ນໍາສະເໜີອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນປະກາດເປັນເຂດພະຍາດລະບາດສັດຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້: ໃຫ້ແຍກສັດເຈັບອອກຈາກຝູງ ແລ້ວທໍາການປິ່ນປົວຕາມອາການ, ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຂ້າສັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພະຍາດທີ່ກໍາລັງລະບາດ ນັບທັງສັດທີ່ແຂງແຮງ ຫຼື ສັດເຈັບໃນເຂດພະຍາດລະບາດ; ຫ້າມນໍາເອົາຊິ້ນສ່ວນຕ່າງໆຂອງສັດຕາຍໄປປຸງແຕ່ງເປັນອາຫານ ຫຼື ຈໍາໜ່າຍຊື້ – ຂາຍ; ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ປະຊາກສົບສັດເນົ່າເປື່ອຍ ຫຼື ຖິ້ມລົງໜອງ, ຫ້ວຍນໍ້າລໍາເຊເດັດຂາດ, ໃຫ້ເຜົາ ຫຼື ຝັງໃຫ້ເລິກ ແລ້ວໂຮຍດ້ວຍປູນຂາວ ຫຼື ຢາຂ້າເຊື້ອອື່ນໆ; ໃຫ້ເຮັດອະນາໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອພະຍາດດ້ວຍປູນຂາວ ຫຼື ຢາຂ້າເຊື້ອອື່ນໆໃນບ່ອນທີ່ພົບເຫັນສັດເຈັບ ຫຼື ຕາຍຢ່າງທົ່ວເຖິງ; ໃຫ້ສົມທົບກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຕັ້ງຈຸດດ່ານກວດກາ; ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຄື່ອນຍ້າຍໝູ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນໝູອອກນອກເຂດພະຍາດລະບາດ ຫຼື ສົງໄສວ່າມີພະຍາດລະບາດຢ່າງເດັດຂາດ ຈົນກວ່າວ່າການລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວໄດ້ສະຫງົບລົງເປັນປົກກະຕິຄື 30 ວັນ ຫຼັງຈາກອາການສັດເຈັບໂຕສຸດທ້າຍໃນຝູງຫາຍດີເປັນປົກກະຕິ, ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນການວິໄຈບໍ່ພົບເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ໄດ້ຖືກປະກາດຍົກເລີກເຂດພະຍາດລະບາດສັດຢ່າງເປັນທາງການ.

8). ໃຫ້ມີການກວດກາການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກໝູ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໝູຢູ່ຕາມຈຸດດ່ານກວດກາສັດຕະວະແພດຊາຍແດນຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ໃນເຂດແຂວງທີ່ມີ ຄວາມສ່ຽງ ຫຼື ກໍາລັງມີການລະບາດຂອງພະຍາດຫູກໍ່າໝູ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການນໍາເຂົ້າ ແລະ ນໍາອອກໝູຢ່າງເດັດຂາດ, ສໍາລັບຈຸດດ່ານກວດກາສັດຕະວະແພດຊາຍແດນລະຫວ່າງປະເທດ, ໃຫ້ຕິດຕາມຂໍ້ມູນ – ຂ່າວສານແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງໝູ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໝູຢ່າງໃກ້ຊິດ ຖ້າບໍ່ມີໃບແຈ້ງການນໍາເຂົ້າ – ສົ່ງອອກຂອງກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ແລະ ບໍ່ມີໃບຢັ້ງຢືນກວດກາດ້ານສຸຂະພາບສັດ ຫຼື ການຢັ້ງຢືນກວດກາດ້ານສຸຂະອະນາໄມຜະລິດຕະພັນສັດ ຈາກສັດຕະວະແພດຂອງລັດປະເທດຕົ້ນທາງ ແລະ ການອະນຸຍາດຢ່າງເປັນທາງການ ແມ່ນບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຂົນສົ່ງເຄື່ອນຍ້າຍນໍາເຂົ້າຢ່າງເດັດຂາດ.

9). ຫາກພົບເຫັນຜູ້ລະເມີດ, ຝ່າຝືນໃຫ້ສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງດໍາເນີນຄະດີຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ສ່ວນໝູ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໝູ ( ຂອງກາງ ) ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ສັດຕະວະແພດເມືອງ, ແຂວງກັກກັນ ແລະ ທໍາລາຍຕໍ່ໄປ.

10). ເມື່ອໄດ້ຮັບແຈ້ງການສະບັບນີ້ແລ້ວ ໃຫ້ຂະແໜງລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ຮີບຮ້ອນປະສານສົມທົບກັບຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ, ບັນດາຟາມ ແລະ ຜູ້ປະກອບການຈົ່ງພ້ອມກັນນໍາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ.