ແຮງງານໃນ ຍີ່ປຸ່ນ ຈະຫຼຸດລົງ 20% ພາຍໃນ 20 ປີ ນັບຈາກນີ້

223

ອະນຸກຳມະການກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍວຽກເຮັດງານທຳທີ່ຂຶ້ນກັບ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ ຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ລາຍງານວ່າ: ແຮງງານຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ໃນປີ 2040 ຄາດວ່າຈະຫຼຸດລົງ 20% ເມື່ອປຽບທຽບໃສ່ປີ 2017 ເນື່ອງຈາກວ່າປະຊາກອນຫຼຸດລົງ.
ເນື້ອໃນບົດລາຍງານຮຽກຮ້ອງໄປຍັງລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ່າງໆຕື່ມອີກ ເພື່ອເພີ່ມທະວີການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ສົ່ງເສີມການພັດທະນາຫຸ່ນຍົນເຮັດວຽກແທນມະນຸດ.
ແຜນການບໍ່ໄດ້ລວມເອົາການພັດທະນາແຮງງານຕ່າງປະເທດຢູ່ 14 ຂົງເຂດໃນ ຍີ່ປຸ່ນ ປະກອບມີການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ ນັບແຕ່ເດືອນເມສາ ປີ 2019 ເປັນຕົ້ນໄປ.

ອະນຸກຳມະການດັ່ງກ່າວຄາດຄະເນ ວ່າ: ແຮງງານໃນ ຍີ່ປຸ່ນ ຈະບັນລຸ 60,8ລ້ານຄົນ ພາຍໃນປີ 2025 ແລະ 52,4 ລ້ານຄົນ ພາຍໃນປີ 2040 ຖືວ່າຫຼຸດລົງ ເມື່ອປຽບທຽບໃສ່ 65,3 ລ້ານຄົນ ໃນປີ 2017. ໃນນັ້ນ, ແຮງງານຊາຍຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ພາຍໃນປີ 2040 ຈະຫຼຸດລົງ 7,1ລ້ານຄົນ ເມື່ອປຽບທຽບໃສ່ປີ 2017 ຂະນະທີ່ແຮງງານຍິງໃນໄລຍະເວລາດຽວກັນ ຈະຫຼຸດລົງ 5,7 ລ້ານຄົນ.
ຂະນະທີ່ຕົວເລກທີ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ນຳອອກມາເປີດເຜີຍເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ: ປະຊາກອນ ຍີ່ປຸ່ນ ຫຼຸດລົງແບບທຳມະຊາດ ທີ່ 448.000 ຄົນ ໃນປີ 2018 ເຊິ່ງເປັນລະດັບສູງສຸດໃນປະຫວັດສາດ ຍ້ອນວ່າອັດຕາສ່ວນການເກີດຫຼຸດລົງ.