ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ຈະເປີດນຳໃຊ້ບັດເອທີເອັມໃໝ່ ປ່ຽນຟຣີ ຮອດ 31 ມັງກອນ 2019

1073

ເພື່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບ ແລະ ປັບຂອດການບໍລິການໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝທຽບເທົ່າສາກົນ ທັງຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ໃນການເຮັດທຸລະກຳທາງດ້ານການເງິນຂອງບັນດາລູກຄ້າ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນຫຼາຍຂຶ້ນ.

ດັ່ງນັ້ນ, ທາງສຳນັກງານໃຫຍ່, ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ຈຶ່ງໄດ້ແຈ້ງການເຖິງລູກຄ້າ ກ່ຽວກັບການຢຸດໃຫ້ບໍລິການນໍາໃຊ້ບັດ ATM ໃນຮູບແບບເກົ່າ ໃຫ້ປ່ຽນມານຳໃຊ້ ບັດລຸ້ນຢູນຽນເພໃໝ່ ( Unionpay) ທີ່ມີຄວາມປອດໄພສູງສຸດດ້ວຍລະບົບ Chip ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ທົ່ວໂລກ.

ຕາມແຈ້ງການ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ຈະໄດ້ຢຸດການໃຫ້ບໍລິການການນຳໃຊ້ບັດ ATM ເກົ່າ (ບັດສີຟ້າ ແລະ ບັດຄໍາເກົ່າ ເລກໜ້າບັດ 6688 99xx xxxx xxxx) ເນື່ອງຈາກປັດຈຸບັນ ທະນາຄານໄດ້ໃຫ້ບໍລິການບັດໃໝ່ Unionpay ເຊິ່ງເປັນບັດສາກົນທີ່ມີຄວາມທັນສະໄໝ ແລະ ຮອງຮັບບໍລິການທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:
ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ຈະຢຸດໃຫ້ບໍລິການນຳໃຊ້ບັດ ATM ເກົ່າ (ບັດສີຟ້າ ແລະ ບັດຄໍາເກົ່າ ເລກໜ້າບັດ 6688 99xx xxxx xxxx) ນັບແຕ່ວັນທີ 01 ກຸມພາ 2019 ເປັນຕົ້ນໄປ ໃນຂອບເຂດທົ່ວລະບົບ.

ໃນລະຫວ່າງນີ້ ລູກຄ້າສາມາດນຳເອົາບັດ ATM ເກົ່າ ມາສະເໜີຂໍປ່ຽນເອົາບັດໃໝ່ Unionpay ໄດ້ຟຣີ ຈົນເຖິງວັນທີ 31 ມັງກອນ 2019 ຢູ່ທຸກຈຸດບໍລິການຂອງທະນາຄານພັດທະນາລາວທົ່ວລະບົບ. ຖ້າເກີນກໍານົດດັ່ງກ່າວ ບັດຂອງທ່ານຈະບໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ ຈົນກວ່າຈະປ່ຽນເປັນບັດໃໝ່ ແລະ ຈະເສຍຄ່າທໍານຽມອອກບັດໃໝ່ຕາມປົກກະຕິ.

CR:LDB Bank