ຍີ່ປຸ່ນ ອະນຸມັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍຮຽນຟຣີສຳລັບຊັ້ນອະນຸບານ

230

ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ອະນຸມັດໂຄງການເພີ່ມການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການສຶກສາ ແລະ ການເບິ່ງແຍງເດັກນ້ອຍ ເຊິ່ງລວມເຖິງການໃຫ້ທຶນລະດັບຊັ້ນອະນຸບານໃນໂຮງຮຽນຂອງລັດຮຽນບໍ່ເສຍຄ່າຮຽນ ຫຼື ຮຽນບໍ່ເສຍຄ່າ ສໍາລັບເດັກນ້ອຍທຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນອາຍຸລະຫວ່າງ 3 – 5 ປີ ໂດຍມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນເດືອນຕຸລາ ປີ 2019.

ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາອັດຕາການເກີດທີ່ຫຼຸດລົງ. ນອກຈາກນີ້, ລັດຖະບານຈະໃຫ້ສະຫວັດດີການສັງຄົມເບິ່ງແຍງເດັກນ້ອຍເວລາຕອນເວັນບໍ່ເສຍຄ່າ ຈົນເຖິງອາຍຸ 2 ປີ ສໍາລັບຄອບຄົວທີ່ມີລາຍໄດ້ຕໍ່າ ໂດຍຈະເລີ່ມມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕັ້ງແຕ່ເດືອນຕຸລາ ປີ 2019. ທັງນີ້, ມີໂຄງການມອບທຶນການສຶກສາແກ່ນັກສຶກສາລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ມາຈາກຄອບຄົວທີ່ມີລາຍໄດ້ຕໍ່າ ເຊິ່ງຈະເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນເມສາ ປີ 2020.

ຕາມຂ່າວຕ່າງປະເທດ ລາຍງານວ່າ: ນະໂຍບາຍນີ້ຈະເລີ່ມຕົ້ນຂຶຶຶ້ນໃນໄລຍະລັດຖະບານກຽມກັບເພີ່ມພາສີການບໍລິໂພກ ຈາກ 8% ເປັນ 10% ໃນເດືອນຕຸລາ ປີ 2019 ໂດຍມີການຈັດສັນງົບປະມານສ່ວນໜຶ່ງໄປໃຊ້ກັບນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ.

ທ່ານ ຊິນໂຊະ ອາເບະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ ກ່າວວ່າ: ປະເທດຈະປ່ຽນລະບົບສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເພື່ອສ້າງ ຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ກັບປະຊາຊົນທຸກເພດໄວຕັ້ງແຕ່ເຍົາວະຊົນໄປຈົນຮອດຜູ້ອາຍຸສູງ.