ລັດແຈ້ງການ! ເລື່ອນການຂຶ້ນທະບຽນ ດຳເນີນທຸລະກິດໄປຕົ້ນເດືອນໜ້າ

423

ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂຄວາມພ້ອມ ໃນໄລຍະລໍຖ້າການປະກາດໃຊ້ບັນຊີຄວບຄຸມ ແລະ ການຕົກລົງຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການຍົກເວັ້ນການປະຕິບັດບາງມາດຕາ ຂອງກົດໝາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ກົດໝາຍວິສາຫະກິດ ທັງຮັບປະກັນປະສິດທິຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຂຶ້ນທະບຽນສ້າງຕັ້ງວິສາຫະກິດ ແລະ ການອອກອະນຸຍາດ ຕາມຄຳສັ່ງເລກທີ 02/ນຍ ໃຫ້ໄດ້ຮັບປະສິດທິຜົນສູງ

ດັ່ງນັ້ນ, ຫ້ອງການ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຈິ່ງໄດ້ອອກແຈ້ງການເລກທີ 3323/ຫອຄ.ກທວຄ ລົງວັນທີ 25 ທັນວາ 2018 ເຖິງບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຂັ້ນຕ່າງໆ ໃຫ້ເລື່ອນການຂຶ້ນທະບຽນສ້າງຕັ້ງວິສາຫະກິດ ແລະ ການອະນຸຍາດລົງທຶນ ຫຼື ອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຕາມຄຳສັ່ງຂອງນາຍົກ, ເລກທີ 02/ນຍ ລົງວັນທີ 1 ກຸມພາ 2018

ແຈ້ງການລະບຸໄວ້ວ່າ: ກະຊວງອຸດສາະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຈະເລື່ອນການເລີ່ມປະຕິບັດ ການຂຶ້ນທະບຽນສ້າງຕັ້ງວິສາຫະກິດ, ການອອກອະນຸຍາດການລົງທຶນ ຫຼື ອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ຕາມຄຳສັ່ງ, ສະບັບເລກທີ 02/ນຍ ຈາກວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019 ຕາມທີ່ບົ່ງໄວ້ໃນແຈ້ງການ, ເລກທີ 2009/ຫອຄ.ກທຄວ, ລົງວັນທີ 22 ສິງຫາ 2018 ມາເປັນວັນທີ 1 ກຸມພາ 2019.

ໃນໄລຍະແຕ່ນີ້ ຫາ ວັນທີ 1 ກຸມພາ 2019 ໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການໃຫ້ບໍລິການ ທີ່ຕິດພັນກັບການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ ຕາມປົກກະຕິ ແຕ່ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ ວ່ອງໄວຍິ່ງຂຶ້ນ ໃນນີ້: ຂໍຄວາມຮ່ວມມືຈາກບັນດາກົມ ຫຼື ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງກະຊວງ, ທະບວງກົມສ້າງ ຫຼື ປັບປຸງນິຕິກຳການພິຈາລະນາ ແລະ ການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງການອອກອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ, ພ້ອມທັງຄົ້ນຄວ້າບັນຊີກິດຈະການຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດ ແລະ ບໍ່ຈຳເປັນຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດໂດຍໄວ.

ໃຫ້ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຂັ້ນແຂວງ ລາຍງານອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ ເພື່ອກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຂຶ້ນທະບຽນສ້າງຕັ້ງວິສາຫະກິດ ແລະ ການອອກອະນຸຍາດ ຕາມເນື້ອໃນຈິດໃຈຄຳສັ່ງຂອງນາຍົກດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ບັນລຸຜົນຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ໃນກໍລະນີມີບັນຫາໃຫ້ພົວພັນກັບກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ (ກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ).